Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Μηχανισμός παρακολούθησης και εκβιασμού των νοικοκυριών
Εναν νέο μηχανισμό ασφυκτικής παρακολούθησης των νοικοκυριών και των επαγγελματιών που έχουν χρέη στην εφορία και τους δημόσιους οργανισμούς δημιουργεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σε μια συγκυρία που τα λαϊκά νοικοκυριά και οι καταστηματάρχες φτύνουν αίμα για να τα βγάλουν πέρα από την ακρίβεια και την έκρηξη των τιμών της Ενέργειας και που η κυβέρνηση διαφημίζει τα διάφορα επιδόματα - «ψίχουλα» ως «μέτρα στήριξης», συγκροτεί έναν μηχανισμό - θηλιά για τον λαό, προκειμένου να παρακολουθεί σε κάθε βήμα τις συναλλαγές του, να σκανάρεται κάθε συναλλαγή και να μπλοκάρει τη δυνατότητα αγοράς με πίστωση. Μάλιστα, αυτά τα στοιχεία θα μπορούν να δίνονται και σε ιδιώτες, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης και εκβιασμού από διάφορα ιδρύματα προς τους οφειλέτες, αφού ταυτόχρονα θα υπάρχουν και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία!

Ο νέος μηχανισμός θα περιλαμβάνει φάκελο οφειλών και οικονομικής συμπεριφοράς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στον οποίο θα αποτυπώνεται η εικόνα του οφειλέτη για το σύνολο των χρεών του, αλλά και της εξόφλησης αυτών, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να πιστοποιείται η εικόνα του. Ουσιαστικά, δημιουργείται ένα διπλό αρχείο - φάκελος, σύμφωνα με το οποίο νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν χρέη σε εφορία, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, τράπεζες θα καταγράφονται.

Οπως προκύπτει από το νομοσχέδιο, το σχέδιο, που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδας, προβλέπει τη σύσταση δύο νέων κέντρων καταγραφής και παρακολούθησης των πολιτών και των επιχειρήσεων με χρέη προς το Δημόσιο και τις τράπεζες. Πρόκειται για την «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», που συστήνει το υπουργείο Οικονομικών, και το «Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων», που δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα σκανάρει όλα τα οικονομικά δεδομένα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ΔΕΚΟ, ακόμα και τους φορείς Τοπικής Διοίκησης, προκειμένου να υπάρξει πλήρης καταγραφή της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς.

Στη συνέχεια θα αξιολογεί βάσει ενός συστήματος βαθμολόγησης εάν διαθέτουν το πιστοληπτικό προφίλ για ρυθμίσεις οφειλών, τη λήψη δανείων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την ανάληψη έργων ή ακόμα και την παροχή κρατικών εγγυήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή άλλο διεθνή οργανισμό προγραμμάτων.

Το σύστημα αξιολόγησης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, αλλά και άλλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια, να ρυθμίσουν οφειλές ή να δώσουν πίστωση για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.


Τι προβλέπει

- Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή, σε ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 24 μηνών. Στα «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς» που θα τηρούνται θα είναι τόσο οι ληξιπρόθεσμες όσο και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Μεταξύ των δεδομένων που συλλέγονται από το Σύστημα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την οφειλή, στις οποίες περιλαμβάνονται: Στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης, η φύση της οφειλής, οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι μεταβολές τους, οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, κ.λπ.

Η Αρχή παράγει και χορηγεί ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς οφειλέτη σε φορέα του ιδιωτικού τομέα που έχει συνάψει σύμβαση με την Αρχή, μετά από αίτηση του φορέα. Προϋπόθεση είναι η ρητή συγκατάθεση του φυσικού ή του νομικού προσώπου, η οποία θα μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να θίγεται «η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της». Η Αρχή θα διατηρεί τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για 10 έτη από τον χρόνο κατά τον οποίο κάθε δεδομένο αντλήθηκε από τα συστήματα του αντίστοιχου κρατικού φορέα.

Στην αίτηση του φορέα του ιδιωτικού τομέα αναφέρεται ο σκοπός, για τον οποίο ζητείται η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης.

Η ενημέρωση αυτή μπορεί να ζητείται για τους εξής σκοπούς:

α) Την επαλήθευση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, σχετικά με αίτησή του για χορήγηση πίστωσης από τον φορέα του ιδιωτικού τομέα.

β) Την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη χορήγηση πίστωσης από φορέα του ιδιωτικού τομέα προς το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ή από την αποδοχή από φορέα του ιδιωτικού τομέα της παροχής εγγύησης για μια πιστωτική σύμβαση από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

γ) Την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από χορηγηθείσα πίστωση, ή τη μετατροπή της φύσης ή της διάρκειας μιας πιστωτικής σύμβασης ή εγγύησης που έχει χορηγηθεί για μια πιστωτική σύμβαση από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

δ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της μη τήρησης οποιουδήποτε όρου πιστωτικής σύμβασης που χορηγήθηκε από φορέα του ιδιωτικού τομέα στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή εγγύησης που παρασχέθηκε από αυτό.

ε) Την αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε διακανονισμό οφειλών προς φορέα του ιδιωτικού τομέα, και

στ) Την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συμβάσεων που τηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Και Μητρώο

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων ως εθνικό σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της οικονομίας και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών και της εν γένει συνδρομής στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων χρηματοδότησης.

Η ίδρυση του Μητρώου αποτελεί μία εκ των τριών, συμπληρωματικών μεταξύ τους, μεταρρυθμίσεων (ίδρυση γραφείου δημοσίων πιστώσεων και μητρώου παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους) του 4ου Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας», με στόχο την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών και κύριο του έργου το υπουργείο Οικονομικών.

Το Μητρώο θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

 Πηγή:rizospastis.grΗ Σφήκα: Επιλογές
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου