Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Το Νέο φορολογικό Νομοσχέδιο Ως Νέο Στάδιο του Νεοφιλελευθερισμού της Μπανανίας (Α΄-Μέρος)Οι αριθμοί έχουν την δικιά τους μαγεία και την αποδεικτική ισχύ σε μια θέση ή άποψη. Όπως λένε και οι «φίλοι μας» οι Αμερικάνοι «Follow the money» για να αποκαλύψεις τον εγκληματία. Πιθανό, η καλύτερη απόδειξη για τα προηγούμενα να αποτελεί στο αναπτυσσόμενο θέμα, η κατάθεση του Προυπολογισμού για το έτος 2024, της Νέας Δημοκρατίας (1).Πίνακας 2.1.: Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία European System of Accounts (ESA) (σε εκατ. ευρώ)
 20232024Διαφορά Εκτίμησης 2023-Πρόβλεψης 2024Ποσοσ-τιαία Μεταβολή
 Προϋπ/σμόςΠρόβλεψη  
I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ-ζ)62.139 68.140 6.001 9,66%
α. Φόροι (1+2+3+4+5+6+7)56.748 62.901 6.153 10,84%
1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών32.504 35.108 2.604 8,01%
5. Φόρος εισοδήματος17.772 21.558 3.786 21,30%
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ)11.319 13.011 1.692 14,95%
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ)5.094 6.935 1.841 36,14%
Φόροι κεφαλαίου226 239 13 5,75%
7. Λοιποί τρέχοντες φόροι2.375 2.391 16 0,67%
β. Κοινωνικές εισφορές55 56 1 1,82%
γ. Μεταβιβάσεις6.972 6.890 -82 -1,18%
δ. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών837 987 150 17,92%
ε. Λοιπά τρέχοντα έσοδα3.613 3.932 319 8,83%
στ. Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων24 8 -16 -66,67%
ζ. Επιστροφές εσόδων6.110 6.634 524 8,58%
II. Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ+ζ+η+θ+ι)369.945 74.087 4.142 5,92%
α. Παροχές σε εργαζόμενους13.756 14.715 959 6,97%
β. Κοινωνικές παροχές397 410 13 3,27%
γ. Μεταβιβάσεις31.620 31.944 324 1,02%
δ. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών1.431 1.656 225 15,72%
ε. Επιδοτήσεις80 81 1 1,25%
στ. Τόκοι7.000 8.800 1.800 25,71%
ζ. Λοιπές Δαπάνες81 111 30 37,04%
η. Πιστώσεις υπό κατανομή15.351 15.114 -237 -1,54%
θ. Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων229 1.255 1.026 448,03%
III. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (Ι-ΙI)-7.806 -5.947 1.859 -23,82%


Τα σημαίνοντα πολιτικά συμπεράσματα από την επεξεργασία της σύγκρισης των δυο προϋπολογισμών 2023 και 2024:

1) Η ποσοστιαία συμμετοχή των έμμεση φόρων (φόροι επί της κατανάλωσης) σε σχέση με τους συνολικούς φόρους ανέρχεται στο 62% και η άμεσοι φόροι στο 38%. Βασική αρχή της πολιτικής οικονομίας είναι, ότι όσο υψηλότεροι έμμεσοι φόροι επιβάλλονται, τόσο αυξάνεται η κοινωνική ανισότητα.

2) Οι έμμεσοι φόροι αυξάνονται (ΦΠΑ, Φόροι κατανάλωσης) κατά 2.604 εκατ. ευρώ (ποσοστό 8,1%), ενώ οι άμεσοι φόροι (επί του εισοδήματος) κατά 3.786 (21,30%). Τα 1.692 εκατ. ευρώ (14,95%) αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και τα 1.841 εκατ. ευρώ (36,14%) τα νομικά πρόσωπα.

3) Οι κοινωνικές εισφορές αυξάνονται κατά 1 εκατ. ευρώ ποσοστό 1,82%, μη καλύπτοντας τον πληθωρισμό. Στην ουσία μειώνονται λόγω της επερχόμενης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών (ΕΛΣΤΑΤ. Δείκτης τιμών καταναλωτή: Δεκέμβριος 2022, ετήσιος πληθωρισμός 7,2%). Η μείωση αυτή ανέρχεται σε (55 Χ 8,2%=3,96), κατά συνέπεια μείωση 1-3,96=-2,96 .

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα παιδιά μας θα «απολαύσουν» συντάξεις πείνας.

4) Οι κοινωνικές παροχές στην ουσία μειώνονται, με δεδομένο οτι η αύξηση κατά 13 εκατ. ευρώ (3,27%) δεν καλύπτει ούτε κατ’ ελάχιστο τον πληθωρισμό (ΕΛΣΤΑΤ. Δείκτης τιμών καταναλωτή: Δεκέμβριος 2022, ετήσιος πληθωρισμός 7,2%). Για την κάλυψη του πληθωρισμού θα έπρεπε να ήταν 397 Χ 7,2%=28,58.

Μείωση 13-28,58=-15,58

Οι Διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου

Φαίνεται η «τιμή» που έγινε στον πρώην πρωθυπουργό του ευρώ κ Σημίτη με πρωτοβουλία της Ν.Δ. δεν ήταν τυχαία. Αποφάσισε, ότι εκτός από τα σημιτικά στελέχη που έχουν βρει απάγκιο στις τάξεις της, να ξεθάψει και τα «καλύτερα» του, από τις παλαιότερες εποχές και συγκεκριμένα του 1994 με τα τότε «αντικειμενικά κριτήρια». Ουδεμία βέβαια σημασία έχουν ότι καταργήθηκαν ως αποτυχημένα το 1999.

Οι «βαρύγδουπες» δηλώσεις και αερολογίες που ακούγαμε περί «για νέα μοντέλα φορολόγησης, την είσοδο νέων τεχνολογιών για την πάταξη της φοροδιαφυγής (myData, τεχνητή νοημοσύνη), νέες τεχνικές ελέγχου (έμμεσες τεχνικές στα πρότυπα του Αμερικανικού μοντέλου IRS)». Φυσικό επακόλουθο να αντανακλούν στους εργαζόμενους στο χώρο του οικονομικού επαγγέλματος «λιγάκι παράφωνα» όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στους διαθέτοντες κοινό νου πολίτες.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο εκτός του ότι ακυρώνει τα προαναφερθέντα, μας πονηρεύει. Αλήθεια, τι σκοπούς εξυπηρετούν όλα αυτά που λέγονται περί νέων τεχνολογιών, όταν αδυνατούν να συλλάβουν την φοροδιαφυγή;

Δέον οι λόγοι να αναζητηθούν στον ασφυκτικό έλεγχο των φυσικών προσώπων αλλά και στην «αποψίλωση» (μείωση) των εργαζομένων στον χώρο του οικονομικού επαγγέλματος.

Λίγα λόγια τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

1) Οι διατάξεις:
Το τεκμαρτό εισόδημα θα κλιμακώνεται ανάλογα με τα χρόνια που δραστηριοποιείται κάποιος, εάν έχει εργαζόμενους και εφόσον ο τζίρος τους είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του κλάδου του ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας).

Με βάση τα ανωτέρω το τεκμαρτό εισόδημα θα διαμορφώνεται στα 10.920 ευρώ και θα φθάνει στα 14.196 ευρώ εφόσον ο επαγγελματίας δεν έχει εργαζόμενο ή ακόμα και εάν έχει η αμοιβή του δεν πρέπει να ξεπερνά το φορολογητέο κέρδος του επαγγελματία.

- Για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μηδενικό

- για τον τέταρτο χρόνο 3.603 ευρώ και

- για τον πέμπτο χρόνο 7.316 ευρώ

- Για τους παλαιούς επαγγελματίες το πρώτο στάδιο θα ξεκινάει από τα 10.920 ευρώ και θα φθάνει στα 14.196 ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι κλιμακωτό και θα επηρεάζεται από τον αριθμό των εργαζομένων εφόσον υπάρχουν αλλά και από τον τζίρο. Συγκεκριμένα στην περίπτωση ο επαγγελματίας πληρώνει τον υπάλληλο του με το ποσό των 22.000 ευρώ η ελάχιστη αμοιβή-φορολογητέο εισόδημα που μπορεί να δηλώσει ο επαγγελματίας είναι 22.000 ευρώ συν 10% δηλαδή 24.200 ευρώ.

Το τεκμαρτό εισόδημα προσαυξάνεται και ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης. Δηλαδή στην περίπτωση που ο τζίρος είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της δραστηριότητα τους (ΚΑΔ) της προηγούμενης χρήσης, το φορολογητέο εισόδημα θα αυξάνεται:

• 35% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 100% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων.

• 70% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 150% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων.

• 100% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 200% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.

Ένα μικρό μαγαζάκι με ρούχα, ένα mini market σε μια γειτονιά επαρχιακής πόλης ή σε μια μικρή συνοικία της Αθήνας, ένα μικρό μαγαζάκι με σουβενίρ που «τζιράρει» το ενοίκιο, το ρεύμα και ένα μικρό επιπλέον εισόδημα, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι έχει καθαρό εισόδημα 14.196 ευρώ τον χρόνο. Δεν βάζουμε την προσαύξηση λόγω τζίρου (γιατί δεν έχει) και προσαύξηση υπαλλήλου. Με αυτό το εισόδημα θα βρεθεί αντιμέτωπος ένας «επιχειρηματίας» που λειτουργεί π.χ. το mini market, να κληθεί να πληρώσει, φόρο εισοδήματος 1.823 ευρώ (10.000 Χ 9%=900€ + 4.196 Χ 22%= 923€ φόρο) συν 487,5 ευρώ τέλος επιτηδεύματος (650Χ25% μείωση), σύνολο (1) 2.310,5 ευρώ.

Εάν προστεθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές 276,31 Χ 12 μήνες =3.315,72,00 σύνολο (2).

Αλήθεια τι τζίρο πρέπει να πραγματοποιεί αυτό το μαγαζάκι για να καλύψει, το ρεύμα-12 Χ 150=1.800,00 (σύνολο3), το ενοίκιο 12 Χ 250=3.000,00 (σύνολο 4) και το εισόδημα π.χ. 9.000 (σύνολο 5)που είναι αναγκαίο για να επιβιώσει. Τότε Σύνολο (1+2+3+4+5)= 5.073,58 +1.800,00 +3.000,00 +9.000,00=19.426,22. Εάν υποθέσουμε ότι έσει ποσοστό κέρδους 15%, τότε ο ετήσιος τζίρος θα έπρεπε να είναι 19.426,12 Χ 100/15=129.508,13!!!!

2) Οι πραγματικοί λόγοι: Αλήθεια ποιοι είπαν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια; Βέβαια, το ότι η ΑΑΔΕ ελέγχεται από τους «δανειστές» και όχι από την Ελληνική κυβέρνηση, επίσης ότι για να ψηφιστεί ένα δημοσιονομικό μέτρο θα πρέπει να εγκριθεί πάλι από τους δανειστές, αυτό λέγεται «έξοδος» από τα μνημόνια.....Η ναυαρχίδα των νεοφιλελεύθερων «think tank» στην Ελλάδα (διανέοσις-Η Φοροδιαφυγή Στην Ελλάδα-Μια Έρευνα της Θ. Γεωργακόπουλος-Ιούνιος 2016).

Υπάρχει μια αλήθεια που, λίγο-πολύ, ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου: Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Γερμανία, και από την Ιταλία μέχρι τη Βουλγαρία, παντού οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες κατά κανόνα δηλώνουν στις Αρχές μικρότερο ποσοστό του εισοδήματός τους από ό,τι οι μισθωτοί ή οι μεγάλες επιχειρήσεις, επειδή η πιθανότητα εντοπισμού τους είναι παντού πολύ χαμηλή, και το κίνητρο να κόψουν αποδείξεις και να δηλώσουν τα εισοδήματά τους μικρότερο.

Αυτό το φαινόμενο έχει μικρότερες συνέπειες στα φορολογικά έσοδα των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών για έναν απλό λόγο: Επειδή οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σε αυτές τις οικονομίες είναι λίγες, και οι αυτοαπασχολούμενοι μικρό ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο χαρακτηριστικό του ελληνικού φορολογικού προβλήματος: Στην Ελλάδα το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (34%). Οι απασχολούμενοι σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 ατόμων) στην Ελλάδα είναι διπλάσιοι από ό,τι ισχύει στην Ε.Ε. ένα ιλιγγιώδες 59%. Το δε ποσοστό των εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις (με πάνω από 250 υπαλλήλους) είναι μόλις 13% για την Ελλάδα, έναντι 33% της Ε.Ε.

Με κυνικό και ξεδιάντροπο τρόπο το ομολογούν. Πρέπει να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις και να μειωθούν οι αυτοαπασχολούμενοι.

3) Η καλύτερη απάντηση στους ενσκήψαντες νεόκοπους νεοφιλελεύθερους και θαυμαστές του Αμερικάνικου «ονείρου»:

Τις τρύπες του συστήματος που εκμεταλλεύεται ο μεγάλος πλούτος για να αποφύγει την φορολογία αποκαλύπτουν τα μυστικά αρχεία της ομοσπονδιακής Εσωτερικής Υπηρεσίας Εσόδων των ΗΠΑ που διέρρευσαν στην ProPublica.

Τον αμερικανικό μύθο περί ίσης φορολόγησης των πολιτών, ανεξαρτήτου εισοδήματος, έρχεται να καταρρίψει η ProPublica, δημοσιεύοντας τα μυστικά αρχεία της IRS (Internal Revenue Service), δηλαδή της Εσωτερικής Υπηρεσίας Εσόδων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Η.Π.Α.

Στα μυστικά αρχεία της IRS (Internal Revenue Service) που αποκαλύπτει η ProPublica - ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Νέα Υόρκη που στοχεύει στην παραγωγή ερευνητικής δημοσιογραφίας, συμπεριλαμβάνονται οι πλουσιότεροι Αμερικανοί, μεταξύ των οποίων ο Τζεφ Μπέζος, ο Ελον Μασκ, ο Γουόρεν Μπάφετ και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

3α) Ο Τζέφ Μπέζος, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, πριν από 14 χρόνια δεν πλήρωσε ούτε ένα δολάριο σε φόρους προς την αμερικάνικη κυβέρνηση, ενώ το ίδιο κατάφερε και το 2011, όταν ο πολυεκατομμυριούχος Αμερικανός δεν πλήρωσε φόρους, για ακόμη μία φορά.

3β) Το 2018 ο ιδρυτής της Tesla και πλέον ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Ελον Μάσκ, δεν κατέβαλε ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος.

3γ) Η λίστα συνεχίζει με τον Μάικλ Μπλούμπεργκ και τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Καρλ Άικαν, ο οποίος δεν αρκέστηκε σε μια επιτυχημένη απόπειρα νόμιμης φοροαποφυγής, αλλά επανέλαβε το εγχείρημα. Ομοίως ο Τζωρτζ Σόρος δεν κατέβαλε ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος για τρία συναπτά έτη.

Τα αρχεία αποκαλύπτουν όχι μόνο το εισόδημα των ισχυρών ανδρών αλλά και τους φόρους, τις επενδύσεις, τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα κέρδη των τυχερών παιχνιδιών, μέχρι και τα αποτελέσματα των λογιστικών τους ελέγχων. Αναδεικνύουν επίσης, ότι απολύτως νόμιμα, οι πλουσιότεροι άνθρωποι πληρώνουν σε φόρους ένα μικρό μόλις κλάσμα των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Ο Αμερικανός πολίτης πληρώνει σε φόρους ένα ποσοστό από τον ετήσιο μισθό του, το οποίο αυξομειώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε απολαβές, όπως δηλαδή συμβαίνει σε όλο τον δυτικό κόσμο.

Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια μια μέση οικογένεια στις ΗΠΑ είχε εισόδημα περίπου 70.000 δολάρια ετησίως και πλήρωνε το 14% του εν λόγω ποσού σε ομοσπονδιακούς φόρους.

Σύμφωνα με το Forbes, οι 25 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται από το 2014 έως το 2018, συνολικά 401 δις. δολάρια. Την ίδια πενταετία, οι ίδιοι άνθρωποι πλήρωσαν συνολικά σε ομοσπονδιακούς φόρους μόλις 13,6 δις. δολάρια, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του IRS.

Συνεπώς, οι φόροι που πραγματικά πλήρωσαν αναλογικά προς την συνολική εκτιμώμενη αξία της περιουσίας τους είναι μόλις 3,4%. Αυτός είναι κατά την ProPublica ο «πραγματικός» φορολογικός συντελεστής για τους εν λόγω δισεκατομμυριούχους.

Όμως αυτά δεν γίνονται μόνο στο Αμέρικα που έλεγε η αείμνηστη Βασιλειάδου. Στην Ελλάδα, πολλές πολυεθνικές εταιρείες με την μέθοδο των ενδοομιλικών συναλλαγών, τα λεγόμενα δικαιώματα, «κατορθώνουν» να έχουν τα επιθυμητά κέρδη ή ζημίες. Διαθέτοντας εταιρεία/ες στις παρακάτω χώρες τιμολογούν την θυγατρική τους στην χώρα μας, μειώνοντας τα κέρδη στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά αλλά αυτό το «άθλημα» είναι αγαπητό και σε άλλες ελληνικές εταιρείες.

Ο κατάλογος των χωρών στην Ε.Ε. με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές:


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ευρωζώνη Συντε-λεστήςΥπόλοιπες χώρες Ε.Ε. Συντε-λεστής
Κύπρος 12,50%Ουγγαρία 9,00%
Ιρλανδία 12,50%Βουλγαρία 10,00%
Λιθουανία 15,00%Ρουμανία 16,00%
Σλοβενία 19,00%Δημ. Τσεχίας 19,00%
Εσθονία 20,00%Πολωνία 19,00%
Φινλανδία 20,00%Ηνωμένο Βασίλειο 19,00%
Λετονία 20,00%Σουηδία 21,40%
Σλοβακία 21,00%Δανία 22,00%
Ελλάδα 24,00% 
Λουξεμβούργο 24,94% 
Αυστρία 25,00% 
Ολλανδία 25,00% 
Ισπανία 25,00% 
Ιταλία 28,00% 
Βέλγιο 29,00% 
Γερμανία 30,00% 
Πορτογαλία 30,00%Μέσος όρος Ε.Ε. 21,12%
Γαλλία 34,00%Μέσος όρος ΟΟΣΑ 23,35%
Μάλτα 35,00%Παγκόσμιος μέσος όρος 23,79%
(Πηγή: ΟΟΣΑ, ΚPMG, Tax Foundation)

Συνεχίζεται.....Πηγές

1. https://www.minfin.gr
2.https://www.google.com

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21.06.21 21:22 Σπυριδούλα Κακλατζή Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο Τζέφ Μπέζος και ο Ελον Μάσκ / Πηγή: AP


Γιάννης Περάκης-Οικονομολόγος-Φοροτέχνης Α’ Τάξης, Μέλος του Ο.Ε.Ε.

Πτυχιούχος του μεταπτυχιακού του ΕΚΠΑ

«Φιλοσοφία και Διοίκηση (Philosophy and Management)»


Η Σφήκα: Επιλογές
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου