Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

Το Νέο φορολογικό Νομοσχέδιο Ως Νέο Στάδιο του Νεοφιλελευθερισμού της Μπανανίας (Β΄-Μέρος)

Γιάννης Περάκης


Από το Α΄-Μέρος ας κρατήσουμε τις διατάξεις τα κονδύλια του προυπολογισμού που έχουν επισημανθεί. Επίσης, οι διατάξεις του νόμου για τους αυτοαπασχολούμενους, έχουν και άλλες «παρενέργειες»-απώλειες:

Οι «Παράπλευρες» Απώλειες του Νέου Νόμου

Δεν θα επιβαρυνθούν οι αυτοαπασχολούμενοι μόνο με υψηλότερο φόρο με βάσει τον νέο νόμο. Επίσης, θα απωλέσουν και τα διάφορα επιδόματα που λαμβάνουν.

1) ΕΝΦΙΑ: Ο ΕΝΦΙΑ περιορίζεται κατά 50%, εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα εξής εισοδηματικά κριτήρια & κριτήρια ακίνητης περιουσίας:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα
δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας και η αξία της οικογενειακής ακίνητης περιουσίας, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.,και η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ, για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο.

2) Επίδομα στέγασης: Για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Το ποσό του επιδόματος στέγασης ορίζεται για τον δικαιούχο 70 ευρώ τον μήνα και για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.

3) Επίδομα τέκνων:
Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Στον νόμο προβλέπονται τρεις κατηγορίες οικογενειακού εισοδήματος και συγκεκριμένα

3α) η πρώτη κατηγορία: έως 6.000€, οικογενειακού εισοδήματος, επίδομα 70€ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 70€ για το δεύτερο και 140€ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου,

3β) η δεύτερη: από 6.001€ έως 10.000€, επίδομα 42€ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 42€ για το δεύτερο και 84€ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου,

3γ) η τρίτη: από 10.001€ έως 15.000, επίδομα 28€ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 28€ για το δεύτερο και 56€ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου.

4) Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών. Αν ζείτε σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή, μπορείτε να λάβετε εισοδηματική ενίσχυση, αρκεί: εσείς και η οικογένειά σας να κατοικείτε μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των €4.700. Η ενίσχυση που θα λάβετε είναι:

4α) 600 ευρώ/ έτος, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

4β) 300 ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ευρώ και 4.700 ευρώ

5) Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο-Δικαιούχοι: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.

Από την παραπάνω παράθεση των επιδομάτων εξαιρούνται με την ελάχιστη φορολόγηση σχεδόν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι.

Αυτή είναι άλλωστε η εξήγηση της μείωσης του κονδυλίου των κοινωνικών παροχών του προυπολογισμού:
Οι κοινωνικές παροχές στο κονδύλι του προυπολογισμού του 2023 ήταν 397 εκατ. ευρώ. Στο 2024 το κονδύλι αυτό αναμαρφώνεται στα 411 εκατ. ευρώ. Εάν υπολογίσουμε τον πληθωρισμό (7,2%) τότε θα έπρεπε να είναι 397 Χ 7,2% =28,58 εκατ. ευρώ επιπλέον. Αντί αυτού η αύξηση ανέρχεται στα 13 εκατ. ευρώ. Μείωση δηλαδή σε πραγματικές τιμές κατά -15,8 εκατ. ευρώ (-4%).

Ο Στόχος: Η Βίαιη Ανεργία ή «Υπαλληλοποίηση»

Η προθέσεις τους αναδεικνύονται από την παράθεση των διαφοποιήσεων 2023 στην απασχόληση μεταξύ του Β-Τριμήνου-2022 & Β-Τριμήνου-2023, βάσει του Πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ (Β-Τρίμηνο-2023). Οι πρόσφατες τάσεις στην απασχόληση:

 


Πίνακας 1. Απασχολούμενοι κατά θέση στο επάγγελμα, επάγγελμα, πλήρη ή μερική απασχόληση, μόνιμη ή προσωρινή εργασία (Σε χιλιάδες)
 Β΄ τρίμηνο- 2023Ποσοστό (%) επί του συνόλουΒ΄ τρίμηνο- 2022Διαφορά Τριμήνου 2023-2022 σε χιλιάδες
Θέση στο επάγγελμα
Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό304,8 7,2 313,0 -8,2
Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό842,6 19,9 804,4 38,2
Μισθωτός2.951,8 69,7 2.913,6 38,2
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση137,3 3,2 136,2 1,1
Σύνολο4.236,5  4.167,2 69,3
Πλήρης - μερική απασχόληση
Πλήρης3.925,1 92,6 3.816,8 108,3
Μερική311,5 7,4 350,4 -38,9
Μισθωτοί κατά μόνιμη - προσωρινή εργασία
Μόνιμη2.621,5 61,9 2.551,7 69,8
Προσωρινή330,3 7,8 267,0 63,3
ΕΛΣΤΑΤ Β-ΤΡΙΜΗΝΟ 2023 Επεξεργασία Γ. Περάκης


Ο Πίνακας 1 αποτυπώνει την απασχόληση με τους όρους και τις προυποθέσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Οι 69,3 χιλ. που εμφανίζονται ως θετικό πλεόνασμα σε σχέση με το 2022, το συντριπτικό ποσοστό του οφείλεται στην μείωση της ανεργίας μεταξύ των ετών 2022-2023 έτσι όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα-2 της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ).


Πίνακας-2 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ) - ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ-Δ.ΥΠ.Α. ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 (Ημερ/νία λήψης στοιχείων 05/07/2023) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
 Άνεργοι [Αναζητούντες Εργασία]Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] Σύνολο εγγεγραμμένων
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ [2]489.343 4.120 493.463
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ372.985 1 372.986
ΣΥΝΟΛΟ862.328 4.121 866.449
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ) - ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ-Δ.ΥΠ.Α. ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 (Ημερ/νία λήψης στοιχείων 01/07/2022) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
 Άνεργοι
[Αναζητούντες Εργασία]Λοιποί
[Μη αναζητούντες εργασία] [1] Σύνολο εγγεγραμμένων
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ [2]515.2026.941522.143
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ399.5040399.504
ΣΥΝΟΛΟ914.7066.941921.647
ΔΙΑΦΟΡΑ 2023-202252.378 2.820 55.198


Το ανησυχητικό του Πίνακα-2 έγκειται στο γεγονός ότι το 57% του συνόλου των εγγεγραμμένων (489.343) θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι δηλαδή άνω των 12 μηνών.

Το βέβαιο συμπέρασμα είναι ότι το νέο φορολογικό νόμοσχέδιο θα αυξήσει την ανεργία με την διακοπή εργασιών μικρών επιχειρήσεων και την δημιουργία «νέας γενιάς» ανέργων και οφειλετών.

Ενδεικτικός είναι ο Πίνακας-3 της εξέλιξης της μείωσης της απασχόλησης μεταξύ 2008-2016.

Πίνακας 3. Οι Μεταβολές στην Απασχόληση (2008-2016)
 20082016ΔιαφοράΠοσοστό
Μισθωτοί2.653.748 2.005.283 -648.465 -24%
Αυτοαπασχολούμενοι1.104.729 899.085 -205.644 -19%
Πηγή: Aανάλυση μικροδεδομένων της έρευνασ εργατικού δυναμικού (LFS) Σηείωση: Τα δεδομένα αφορούν το Β'-Τρίμηνο κάθε έτους


Οι μεταβολές αυτές δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Δεν συνυπολογίζουν τους «νεομετανάστες» που εξαναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό μετά το 2010 και ανέρχονται σε 530.000.

Πίνακας-4. Εκτιμήσεις του πληθυσμού των μεταναστών μετά το 2010
Εκροές μετά το 2010530.000 ΗΠΑ14.000
Ο πληθυσμός των μεταναστών μετά το 2010350.000-400.000Αυστραλία13.000
Γερμανία160.000 Ελβετία12.000
Μ. Βρετανία65.000 Σουηδία10.000
Ολλανδία17.000 Βέλγιο8.000
Πηγή: HUFFPOST GR


Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017, ως μνημονιακό κόμμα, ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου στον οποίο το άθροισμα των φόρων και των εισφορών να ανέρχονται στο 65% του φορολογητέου εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων. Μέσα τα πλαίσια του δικομματισμού, ως συνέχεια έρχεται το νομοσχέδιο της Ν.Δ. να αποτελειώσει αυτή την «εκκρεμότητα».

Ο Ιδεολογικός Δογματισμός των «Εγχώριων» Νεοφιλελεύθερων

Ο στόχος τους είναι πλέον είναι οφθαλμοφανής. Η στοχοποίηση των αυτοαπασχολούμενων είναι ένα κατά συρροή έγκλημα από το 2010. Με την επιβολή των μνημονίων ένας από τους στόχους ήταν η μείωση των αυτοαπασχολούμενων.

Δεν θα σταματήσουν εάν δεν πέσει το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στον μέσο όρο της Ε.Ε. το 14%, δηλαδή από 1.147,4 χιλ. που είναι σήμερα θα πρέπει να μειωθούν σε 593 χιλ.(4.236 χιλ. Χ 14%=593 χιλ.) δηλαδή, μείωση κατά -554,4 χιλ.).

Το μέλλον που επιφυλλάσει η Ν.Δ. στους μελλοντικούς άνεργους, εκτός από το γιγάντωμα των μεγάλων εταιρειών και μάλιστα των πολυεθνικών, θα είναι η επίκληση του «φυσιολογικού ποσοστού ανεργίας» και ως εδώ θα είναι η «κοινωνική της» πολιτική.

Νεόκοποι όροι που αντλούνται από το ιδεολογικό οπλοστάσιο της εισαγόμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής οικονομίας.

Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας (Natural rate of unemployment), αυτή η ιδεολογική φούσκα συσκοτίζει την κύρια αιτία και το είδος της ανεργίας στη χώρα μας. Η κύρια αιτία της ανεργίας είναι η λεγόμενη Ανεργία από Ανεπαρκή Ζήτηση ή Κυκλική Ανεργία (Demand-deficient unemployment or Cyclical unemployment).

Είναι η πιο σοβαρή μορφή ανεργίας, γιατί προκαλεί μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Οφείλεται αποκλειστικά σε ανεπαρκή ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και εμφανίζεται κατά κανόνα όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Όταν λ.χ. σε μια οικονομία η συνολική ζήτηση δεν επαρκεί για να απορροφήσει το προϊόν που μπορεί να παράγει η οικονομία, τότε μειώνεται η παραγωγική δραστηριότητα και περιορίζεται η απασχόληση, με αποτέλεσμα ορισμένα άτομα να μένουν παρά τη θέλησή τους χωρίς εργασία (άνεργοι). Σε τέτοιες περιπτώσεις λέμε ότι η οικονομία βρίσκεται σε υποαπασχόληση (under-employment), γιατί ο αριθμός των θέσεων εργασίας που προσφέρονται είναι μικρότερος από τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία.

Οι άλλες τρεις μορφές ανεργίας υποδεέστερης σημασίας και είναι οι ακόλουθες:

α) Η Ανεργία Τριβής (Frictional unemployment), που οφείλεται στη μετακίνηση ορισμένων ατόμων από μια εργασία σε άλλη, είτε γιατί απολύθηκαν, είτε γιατί εγκατέλειψαν οι ίδιοι την εργασία τους και αναζητούν άλλη καλύτερη, σύμφωνα με τα προσόντα τους, 

β) Η Εποχιακή Ανεργία (Seasonal unemployment), που οφείλεται στον εποχικό χαρακτήρα ορισμένων απασχολήσεων,

γ) Η Διαρθρωτική Ανεργία (Structural unemployment), που οφείλεται στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας, που προκαλούνται κατά κανόνα από την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Τέλος, ο ορισμός κατά τον Friedman, του Φυσικού ποσοστού ανεργίας, είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί σε εκείνο το μισθό ο οποίος εξισώνει την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας. Δηλαδή η επεξήγηση αυτού του ιδεολογήματος συνίσταται στην μοιρολατρική και αντικοινωνική επεξήγηση του φαινομένου της ανεργίας.

Τα Διαφυγόντα Φορολογικά Έσοδα

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο:

To 2014, το γερμανικό περιοδικό Spiegel, επικαλούμενο διεθνείς αναλύσεις, ανέφερε ότι από το 2002, οι έλληνες εφοπλιστές δεν έχουν φορολογηθεί για πλούτο 140 δισ. ευρώ. Έναν χρόνο μετά, το Πρακτορείο Reuters δημοσίευσε μια μεγάλη έρευνα για το ζήτημα, σε άρθρο με τίτλο «Πως οι Έλληνες εφοπλιστές αναβαθμίζουν τον ρόλο τους και γιατί αυτό κοστίζει στην Αθήνα εκατομμύρια». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, η μη φορολόγηση των εφοπλιστών κοστίζει στο ελληνικό κράτος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Με βάση στοιχεία του συμβουλευτικού οίκου ναυτιλιακών αποτιμήσεων Vesselvalue (2), ο ελληνόκτητος στόλος ποντοπόρων πλοίων εμφανίζεται και πάλι τόσο ως ο μεγαλύτερος σε χωρητικότητα παγκοσμίως, όσο και ως αυτός με την υψηλότερη αξία. Η Vessel value προσμετράει 4.369 ελληνόκτητα πλοία ολικής χωρητικότητας (GT) 202.747,472 τόνων, συνολικής αξίας 84,030 δις. δολαρίων (στις 20 Δεκεμβρίου 2016).

Ακόμα, το ένα στα τέσσερα μεταχειρισμένα πλοία που πουλήθηκαν το 2016 πήγε σε χέρια Ελλήνων εφοπλιστών. Την ίδια ώρα το ένα στα έξι νέα πλοία που παραγγέλθηκαν είναι επίσης ελληνικό. Συνολικά οι επενδύσεις αυτές του 2016, από ελληνικά συμφέροντα, υπολογίζεται πως υπερβαίνουν τα 5,5 δισ δολάρια.

Αξίζει όμως, να δούμε τι φόρους πληρώνουν για τον πλούτο αυτό οι Έλληνες εφοπλιστές. Υπολογίζοντας, λοιπόν, τον αριθμό των εταιριών του κλάδου και τον αριθμό των πλοίων τους, προκύπτει ότι κατά μέσο όρο κάθε εταιρία φορολογείται με 86.700 ευρώ το χρόνο, ή 10 ευρώ την ημέρα για κάθε πλοίο!

Πιο συγκεκριμένα, οι εφοπλιστές κερδίζουν έως και 250 εκατομμύρια ευρώ κάθε ημέρα και πληρώνουν περίπου 120.000 ευρώ. Δηλαδή, την ώρα που κάθε Έλληνας επαγγελματίας φορολογείται με ποσοστό 24% από το πρώτο ευρώ αυτοί φορολογούνται με 0,048%.

Για να τελειώνουμε με το παραμύθι της απασχόλησης των ελλήνων ναυτικών, για «χάρη» των οποίων από τη δεκαετία του '60 απαλλάσσονται από τη φορολογία οι εφοπλιστές, ας δούμε και μερικά στοιχεία. Οπως μας πληροφόρησε ο Γ. Δαούσης (πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΝΑΤ), ενώ έχουν καταργηθεί σχεδόν όλοι οι περιορισμοί, η σημαία ευκαιρίας είναι η κύρια προτίμηση των εφοπλιστών για να γλυτώνουν και τα λίγα παραπάνω ευρώ που θα κατέβαλλαν στους έλληνες ναυτικούς. Κι αυτό γίνεται ενώ οι συνθέσεις για τα ελληνικής σημαίας πλοία έχουν περιορίσει σε 5-7 άτομα τους απαραίτητους έλληνες ναυτικούς, των οποίων μάλιστα τις εισφορές στο ταμείο (ΝΑΤ) πληρώνει εξ ολοκλήρου το κράτος. Στην πράξη δε, οι εφοπλιστές κρατάνε Ελληνες μόνο τον πλοίαρχο και τον πρώτο μηχανικό κι αυτό επειδή τους έχουν (ακόμα) μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Τα μόνα πλοία που εισφέρουν στο ΝΑΤ είναι τα ακτοπλοϊκά, τα οποία βέβαια παίρνουν και γενναίες επιδοτήσεις. Από τα ελληνόκτητα 5.000 ποντοπόρα πλοία μόνο 800 απομένουν με ελληνική σημαία και συνεχώς μειώνονται. Πάντοτε τέλος κρατάνε ένα αριθμό πλοίων με ελληνική σημαία για διάφορους δικούς τους λόγους (π.χ. τα ναυλοσύμφωνα) και φυσικά όχι για να βοηθήσουν τη μητέρα πατρίδα.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 19.000 έλληνες εν ενεργεία ναυτικοί, ενώ το 2008 ήταν 35.000 και το 1980 100.000. Οι συνταξιούχοι είναι 70.000. Το δε ελληνικό κράτος επιδοτεί πλέον το ΝΑΤ με 1,1 δις ετησίως.

Εκκλησία, το καθεστώς της μόνιμης φορολογικής ασυλίας:

Ειδικότερα, οι φόροι που θεσπίστηκαν από το 1945 έως σήμερα και οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις απαλλάσσουν από τη φορολογία εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία έχουν ως εξής:

Θέσπιση της εισφοράς της Εκκλησίας στο κράτος: Με τη ρύθμιση αυτή το κράτος ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει τους μισθούς των κληρικών και η Εκκλησία ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό το 25% των ακαθάριστων εσόδων της. Συγκεκριμένα το άρθρο 2 παρ. 2Α του α.ν. 536/45 αναφέρει: «Προς κάλυψιν της δαπάνης διά την μισθοδοσίαν των εφημερίων, ορίζονται από της 1ης Οκτωβρίου 1945 οι κάτωθι πόροι: Α) Εισφορά 25% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των ενοριακών και συναδελφικών, ως και των υπό ειδικών διεπομένων Ναών… Αργότερα με το άρθρο 5 του Α.Ν. 469/68 το ποσοστό της εισφοράς αυξήθηκε από 25% σε 35%.

Εξαιρούνται από το φόρο μεταβίβασης: Ο αναγκαστικός νόμος 1521/1950 περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων εξαιρεί τις εκκλησίες και τις ιερές μονές.

Απαλλάσσονται και από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας: Στον νόμο 2459/1997 που θεσπίστηκε επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ προβλέπεται η απαλλαγή της Εκκλησίας και των μονών από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Συγκεκριμένα απαλλάσσονται από τον ΦΜΑΠ:

- Η Ιερή Μονή του όρους Σινά, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου και το Αγιον Ορος.

- Οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, τα αναγνωρισμένα θρησκευτικά δόγματα, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν.

Καταργείται ο φόρος 35% επί των ακαθαρίστων εσόδων: Λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του έτους 2004, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με την ψήφιση του άρθρου 15 του ν. 3220/04, κατήργησε, από 1-1-2004, την υποχρέωση της Εκκλησίας για την ως άνω εισφορά..

Με τον φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε επί κυβέρνησης Ν.Δ. (ν. 3296/04), καταργήθηκε ο φόρος 10% που επιβαρύνει τα μισθώματα από την εκμίσθωση γαιών και οικοδομών. Το 2008 ο φόρος καταργήθηκε...

Απαλλαγή και από φόρο υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγών: Στο νομοσχέδιο «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» οι φοροαπαλλαγές της Εκκλησίας διευρύνονται, καθώς «δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόματου υπερτιμήματος οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές» (άρθρο 7) και «οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής» (άρθρο 16).

Επιμύθιο

Ο πολίτης ο οποίος διαθέτει κοινό νου, και έχοντας κρίνει με ψυχραιμία τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων τουλάχιστον των 13 προηγούμενων ετών, θα έχει πειστεί ότι με τα υπάρχοντα κόμματα που κυβέρνησαν αυτά τα έτη δεν υπάρχει ελπίδα αλλαγής πολιτικής. Από την άλλη όμως δεν διακρίνει την εναλλακτική λύση. Ίσως να είναι μια ευκαιρία η σημερινή διαλυτική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ.

Μήπως κάνουμε κάτι λάθος οι «Παροικούντες την Ιερουσαλήμ» ;;;;Πηγές:

1. (ΕΛΣΤΑΤ. Δείκτης τιμών καταναλωτή: Δεκέμβριος 2022, ετήσιος πληθωρισμός 7,2%).

2.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRw4-Wp9iCAxUIh_0HHUCEDaEQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fthepressproject.gr%2Fme-ta-pronomia-ton-efopliston-sto-suntagma-ti-tha-ginei%2F&usg=AOvVaw2CGR6092GlpK8yPGb2HNGo&opi=89978449

3. Συνταγματικά Εφοπλιστικά προνόμια. Ένα κοινωνικο–οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο μεγατόνων το οποίο αποσιωπάται …. Εφοπλιστές πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων την εθελοντική φορολογική εισφορά

Γράφτηκε από τον Π.Ε.Ν.Ε.Ν. Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018.

4. Τι κερδίζουν και τι (δεν) πληρώνουν οι Έλληνες εφοπλιστές-alfavita-29/01/2017

5. www.kathimerini.gr


Γιάννης Περάκης-Οικονομολόγος-Φοροτέχνης Α’ Τάξης, Μέλος του Ο.Ε.Ε.

Πτυχιούχος του μεταπτυχιακού του ΕΚΠΑ, «Φιλοσοφία και Διοίκηση (Philosophy and Management)»

Η Σφήκα: Επιλογές
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου