Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Έκθεση Ενός Ανεξάρτητου Ελεγκτή επί του Ισολογισμού της Νέας Δημοκρατίας: Μια Οντότητα που Έπρεπε να είχε Κλείσει

Γιάννης Περάκης


Ο πειρασμός μεγάλος. Θέλεις να γράψεις ένα πολιτικό κείμενο αλλά η «διαφθορά» της εργασίας σου δεν σε αφήνει. Πέφτει το μάτι σου σ΄εναν ισολογισμό. Στον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας.Λες θα έχει ενδιαφέρον. Τον μελετάς και οι παρατηρήσεις «βγαίνουν» σχεδόν αυθόρμητα.

Ας μιλήσουμε συγκεκριμμένα. Παρατηρείς τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας ή αλλιώς οντότητα (για λόγους ομοιόμορφης τεκμηρίωσης μιας έκθεσης ενός ελεγκτή):

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ) ΈΤΟΥΣ 2020

Ενεργητικό

 

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

  Ποσά κλειομένης

Ποσά προηγουμένης

 

 

 

Ποσά κλειομ.

Ποσά προηγ.

 

 

 

 χρήσεως 2020

 χρήσεως 2019

 

 

 

χρήσεως 2020

χρήσεως 2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξία Κτήσεως

Καθαρή θέση

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο εξ' απογραφής

0

0

Ακίνητα

 

 

0

0

έλλειμα εξ' απογραφής

 

0

0

Μηχανολογικός εξοπλισμός

0

0

Σύνολο

 

 

 

Μεταφορικά μέσα

 

22.274,24

27.642,13

 

 

 

 

 

Λοιπός εξοπλισμός

 

167.356,11

58.459,77

Πλεόνασμα/ έλλειμα προγ. Χρήσης

-318.957.080,29

-288.252.487,39

Σύνολο

 

 

189.630,35

86.101,90

Πλεόνασμα/ έλλειμα  Χρήσης

-30.284.967,70

-30.704.592,90

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

-349.242.047,99

-318.957.080,29

 

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης

-349.242.047,99

-318.957.080,29

Συμμετοχές

 

0

0

Προβλέψεις

 

 

 

Σύνολο

 

 

0

0

Λοιπές προβλέψεις

 

0

0

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

189.630,35

86.101,90

Σύνολο

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

 

Υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

Τραπεζικά δάνεια

 

0

0

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0

0

Απαιτήσεις

 

287.666,64

291.216,62

Σύνολο

 

0

0

Εγγυήσεις

 

276.881,23

270.381,23

 

 

Προκαταβολές

 

132.943,30

163.026,47

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

δεδουλευμένα έσοδα περιόδου

0

0

Τραπεζικά δάνεια

342.950.583,94

308.665.292,22

Προπληρωμένα έξοδα

0

0

Προμηθευτές

 

10.691.875,75

11.958.543,67

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

3.776.837,87

1.211.628,09

Λοιποί φόροι τέλη

 

27.149,06

35.810,63

Σύνολο

 

 

4.474.329,04

1.936.252,41

Οργανισμοί κοινής ωφέλειας

78.689,10

93.053,19

 

 

 

 

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 

157.709,53

226.734,89

Σύνολο κυκλοφορούντων

4.474.329,04

1.936.252,41

Έξοδα χρήσεων δεδουλευμένα

0

0

 

 

 

 

 

Έσοδα επομένων χρήσεων

0

0

 

 

 

 

 

Σύνολο

353.906.007,38

320.979.434,60

 

Σύνολο υποχρεώσεων

353.906.007,38

320.979.434,60

Σύνολο ενεργητικού

4.663.959,39

2.022.354,31

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

4.663.959,39

2.022.354,31

Μοσχάτο 28 Μαίου 2021


 1.      ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α) ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ


Στο ανωτέρω κονδύλι συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, συνολικής αναπόσβεστης αξίας ευρώ 189.630,35.

Εντύπωση προκαλεί το μικρό ύψους του ποσού των 22.274,24 των μεταφορικών μέσων. Προφανώς οι ανάγκες της οντότηταςκαλύπτονται με τα κρατικά και βουλευτικά αυτοκίνητα των στελεχών της οντότητας.

Β) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι δοσμένες εγγυήσεις ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 276.881,23.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της χρήσης 2020 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 4.474.329,04 έναντι ευρώ 3.936.252,41 της χρήσης 2019 και αναλύεται :

1.
Οι απαιτήσεις που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ 287.666,64

2.
Οι προκαταβολές ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ 132.943,30.

3.
Τα διαθέσιμα κατά την 31/12/2020 ανέρχονταν συνολικά στο ποσό ευρώ 3.776.837,87, βρίσκονταν στα ταμεία της εταιρείας και σε λογαριασμούς όψεως.

Δέον να τονιστεί ότι τα διαθέσιμα της οντότηταςδεν είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της εταιρείας για το άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ


1. Το σύνολο της καθαρής θέσης της οντότητας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ 349.242.047,99 και αναλύεται σε Έλλειμα προηγούμενης Χρήσης ευρώ 318.957.080,29, και έλλειμα της τρέχουσας Χρήσης 30.284.967,70 ευρώ.

2. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ 353.906.007,38 και αφορούν υποχρεώσεις ποσού 342.950.583,94 τραπεζικά δάνεια, προμηθευτές ευρώ 10.691.875,75, λοιπούς φόρους και τέλη ποσού ευρώ 27.149,06, υποχρεώσεις προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ποσού ευρώ 78.689,10, και λοιπές υποχρεώσεις ποσού ευρώ 157.709,53.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


2.1 Παράγοντες κινδύνου

Οι δραστηριότητες της οντότητας την αφήνουν εκτεθειμένη σε κίνδυνο πτώχευσης, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

2.2 Κίνδυνος της αγοράς

2.2.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος


Η οντότητα δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο γιατί δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

2.2.2.Κίνδυνος τιμών


Η οντότητα δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων.

3. Πιστωτικός κίνδυνος


Πιστωτικό κίνδυνο ενέχουν για την οντότητα κυρίως τα αποτελέσματα των εκλογών. Ένα δυσμενές αποτέλεσμα θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το βεβαρυμένο οικονομικό κλίμα. Θα μεγιστοποιήσει το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζει η οντότητα.

4. Κίνδυνος ρευστότητας

Η οντότητα στα πλαίσια ενίσχυσης της ρευστότητας πρέπει να εστιάσει τις ενέργειές της, στην ενίσχυση της αποπλήρωσης των τραπεζικών δανείων.

4. Τρόποι ενίσχυσης της ρευστότητας.

4.1.
Με δεδομένο ότι η μηνιαία βουλευτική αποζημίωση ανέρχεται σε με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2018 είναι στα 5.135 ευρώ και σε αυτό το ποσό προστίθενται:τα έξοδα κίνησης που είναι από 291 έως 389 ευρώ,τα ταχυδρομικά τέλη 909 ευρώ και το επίδομα οργάνωσης γραφείου που φτάνει από 664 έως 831 ευρώ. Επομένως, στην τσέπη του βουλευτή μπαίνουν περίπου 7.000 ευρώ μηνιαίως.Ξεχωριστή είναι η αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές που είναι 75 ευρώ τη συνεδρίαση ποσό, το οποίο φορολογείται.

Αφαιρώντας το ποσό που κρατάει το κόμμα αλλά και τις διάφορες εισφορές, το καθαρό πληρωτέο ποσό το μήνα για έναν βουλευτή μπορεί να φτάσει στα 4.075 ευρώ ή στα 4.972 ανάλογα και με τις εισφορές που πληρώνει.Για τους βουλευτές της επαρχίας στο ποσό αυτό προστίθεται και το επίδομα ενοικίου που είναι 1.000 ευρώ εφόσον νοικιάζουν διαμέρισμα ή 1.200 ευρώ εφόσον μένουν σε ξενοδοχείο.

Προτείνεται:
Οι 158 βουλευτές της συγκεκριμμένης οντότητας να παρακρατούν τα 1.000,00 ευρώ και τα υπόλοιπα 4.000,00 να τους  παρακρατούνται από την οντότητα.

Ήτοι:4.000,00 ευρώ επί 158 βουλευτές επί 12 μήνες ισούται με 7,58 εκατ. ευρώ (4.000,00 Χ 158 Χ 12=7,58 εκατ. ευρώ,δηλαδή η αποπληρωμή των δανείων θα επιτευχθεί σε 50 έτη περίπου.

Εάν δεν δεχθεί η οντότητα αυτή την ρύθμιση ο ανεξάρτητος ελεγκτής προτείνει:

Α) Προτείνετε η διάλυση της οντότητας λόγω της μη τήρησης του καταστατικού της.

Το άρθρο 35 του καταστατικού της αναφέρει ρητά:

Άρθρο 35. Χρηματοδότηση

1
.Η χρηματοδότηση του Κόμματος προέρχεται από την κρατική επιχορήγηση, τις συνδρομές των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το κόστος εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών του Κόμματος, τις προσόδους από την περιουσία του, τα έσοδα από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, τις δωρεές που δέχεται και κάθε εν γένει άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2.
Το Κόμμα είναι υποχρεωμένο να τηρεί ετήσιο ισολογισμό, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του Κόμματος.

3.Το Κόμμα δεν συνάπτει τραπεζικά ή άλλα δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών και εκλογικών δαπανών

Β) Η παραπομπή στην δικαιοσύνη
των ανώτατων στελεχών των τραπεζών αλλά και των στελεχών της οντότητας που υπέγραψαν τις συμβάσεις δανείων, κατά παράβαση του νόμου.

Γ) Οι πιστώτριες τράπεζες να προβούν στην δέσμευση και κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των στελεχών της οντότητας για τηαποπληρωμή των τραπεζικών δανείων.

Ο ν. 4738/2020 περί ρύθμισης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας
«αναμορφώνεται» εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι.

Κατά συνέπεια προτείνεται η πτώχευση της Οντότητας (Νέας Δημοκρατίας) βάσει του Ν.4738/2020 (νέος πτωχευτικός νόμος), άρθρο 75. Σκοπός της πτώχευσης:Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής ή των κατ’ ιδίαν περιουσιακών του στοιχείων….


Γιάννης Περάκης
Οικονομολόγος

Γιάννης Περάκης: Σχετικά με το Συντάκτη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου